Taca Taca Pieprzyć ale nie spieprzyć

matteo brunetti

Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.
Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami www.matteobrunetti.pl.

Jeżeli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie działania www.lananguyen.com, a także przysługujących Ci uprawnień, może się skontaktować się z nami pod adresem shop@matteobrunetti.pl,

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

“MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP 5851481746, REGON 369136222

II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 • Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
 • Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
 • Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 • System IT “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • realizacji zawartych umów;
 • rozwoju, zastosowania i wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usług;
 • identyfikacji użytkownika;
 • identyfikacji informacji finansowych i transakcyjnych;
 • identyfikacji danych geolokalizacyjnych i dotyczących przeglądania stron internetowych;
 • identyfikacji informacji handlowych w celach marketingowych;
 • identyfikacji danych i upodobań użytkownika;
 • analizy użyteczności i jakości w celu ulepszenia naszych usług;
 • wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti w pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach prawnych odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych zawartej umowie oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.


W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Ciebie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Cienie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawia, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti

W trakcie rejestracji prosimy o:

 • imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • adres do dostawy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
 • e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti;
 • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników);
 • nazwa użytkownika i hasło;
 • dane kontaktowe innych osób, z którymi użytkownik pozwala nam się kontaktowa;
 • treści przekazywane przez użytkownika (na przykład komentarze);
 • niepowtarzalny identyfikator urządzenia przenośnego;
 • dane lokalizacji geograficznej;
 • inne informacje.


Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych zawartej umowie oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • adres do dostawy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 • adres do dostawy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).


W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 • adres do dostawy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;


Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez m.in. następujące podmioty w podanym poniżej zakresie (lista podmiotów nie jest listą zamkniętą i może ulec zmianie, o czym zostaniesz poinformowany w zaktualizowanej Polityce Prywatności):

 • imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
  • DPD Polska Sp. z o.o. (KRS: 0000028368, NIP: 526-02-04-110)
  • DHL Express Poland (KRS: 0000047237, NIP: 527-00-22-391)
 • imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:
  • PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495)
  • PayPall Polska Sp. z o.o. (KRS: 0000289372, NIP: 525-24-06-419)

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti; “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 • PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495)
 • PayPall Polska Sp. z o.o. (KRS: 0000289372, NIP: 525-24-06-419)

Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych zawartej umowie oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

C. Marketing

W przypadku zgody (zaznaczenie pola) na wysyłkę korespondencji mailowej wyrażasz zgodę na otrzymywanie dostosowanej do twoich indywidualnych potrzeb korespondencji handlowej strony www.lananguyen.com  za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych środków.

Aby stać się subskrybentem newslettera oraz w celu wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe z Lana Nguyen” Lan Anh Nguyen, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto www.lananguyen.com lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do:
“MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP 5851481746, REGON 369136222

II. System ochrony danych osobowych

A. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

IV. Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na www.lananguyen.com

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti.

W ramach “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.\


W ramach “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A.www.matteobrunetti.pl(serwer)

System informatyczny, z którego korzysta “MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.lananguyen.com.Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.lananguyen.com i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.lananguyen.com w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. www.matteobrunetti.pl korzysta z serwerów OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000220286; NIP: 8992520556) i oprogramowania sklepowego NetArch Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000286559; NIP: 945-208-91-38). Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób. Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. (cookies) www.matteobrunetti.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.lananguyen.com rozpoznania Ciebie i dostosowania www.lananguyen.com do Twoich potrzeb. www.matteobrunetti.pl wykorzystuje cookies do:

 • zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 • zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 • zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania www.matteobrunetti.pl (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania www.matteobrunetti.pl (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 • personalizowania wyglądu www.matteobrunetti.pl przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.matteobrunetti.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez www.matteobrunetti.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

www.matteobrunetti.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej www.matteobrunetti.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

www.lananguyen.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

www.lananguyen.com wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

V. Polityka prywatności

bezpieczeństwa partnerów www.lananguyen.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w www.lananguyen.com linki do innych stron internetowych. www.lananguyen.com nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.
Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies.
Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies.

VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, www.lananguyen.com dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.
www.lananguyen.com zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.matteobrunetti.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie www.matteobrunetti.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem www.matteobrunetti.pl.

VII. Kontakt

www.matteobrunetti.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail shop@matteobrunetti.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail shop@matteobrunetti.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

“MATTHERO MATTEO BRUNETTI” Matteo Brunetti
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP 5851481746, REGON 369136222

© eKomercyjnie Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

TWÓJ KOSZYK 0